Informace o NSP

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání (dále jen NSP) je soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog popisů povolání a je nástrojem pro zvýšení mobility pracovní síly na základě potřeb trhu práce, které identifikují zaměstnavatelé a odborníci z trhu práce. Tvorba a aktualizace NSP je definovaná v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 6, který uvádí následující:

Ministerstvo usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce.


Nahoru

Co je NSP?

Národní soustava povolání plní úlohu veřejně dostupného registru povolání vyskytujících se na území České republiky. Hlavními východisky při tvorbě NSP jsou aktuální požadavky světa práce deklarované zástupci zaměstnavatelů a odborníků a zákonné normy a předpisy.

Účelem NSP je:

 • plnit úlohu veřejně dostupného registru povolání vyskytujících se na trhu práce na území České republiky,
 • poskytovat zaměstnavatelům, vzdělavatelům, uchazečům o zaměstnání a Úřadu práce České republiky informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání,
 • poskytovat data pro systém kariérového poradenství,
 • umožňovat komunikaci o nabídce a poptávce na trhu práce,
 • poskytovat data potřebná pro párování nabídky a poptávky volných pracovních míst Úřadu práce České republiky,
 • poskytovat údaje pro tvorbu podnikových katalogů a pro personální řízení,
 • zajišťovat trvalý proces přibližování obsahu a struktury odborného vzdělávání požadavkům světa práce, (např. definice uplatnění absolventů počátečního vzdělávání)
 • být východiskem a zdrojem informací pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací,
 • definovat kvalifikační způsobilost pro výkon povolání včetně zákonných podmínek.

Důvodem vzniku a rozvíjení NSP je nejen popsat aktuální potřeby trhu práce, ale též potřeba reagovat na dynamické změny, které v řadě oblastí mění celou společnost v naší zemi. Jejich důsledkem jsou změny procesů i struktury trhu práce a s tím související proměny náplně jednotlivých povolání. Ty, společně s měnícími se nároky zaměstnavatelů, vyžadují rychlou reakci školských a vzdělávacích systémů. Stává se běžným jevem, že v průběhu kariéry změní člověk několikrát zaměstnání, a proto je stále více zdůrazňována také potřeba celoživotního učení.

S ohledem na skutečnost, že NSP obsahuje průběžně aktualizované a podrobné popisy povolání a typových pozic, včetně požadavků na jejich vykonavatele, je NSP provázána s Národní soustavou kvalifikací (NSK), která plní funkci veřejně přístupného registru všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. V rámci NSK jsou definovány požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací, tzn., co je potřeba znát a umět pro výkon povolání anebo jejich části a to bez ohledu na způsob jejich získání.

Nahoru

Historie databází a katalogů práce

Rozsáhlé změny na trhu práce po roce 1989, provázené nedostatkem informací o jejich povaze, o aktuálním stavu trhu práce a chybějícími prognózami budoucího vývoje, stejně jako závažné změny ve školství a v systému odborné přípravy na povolání – všechny tyto faktory vedly zaměstnavatele a státní orgány k aktivitám, jejichž cílem bylo nalézat a realizovat opatření k řešení situace na trhu práce i v oblasti celoživotního učení.

1991 - 1993

Výsledkem těchto aktivit byl Jednotný katalog prací, vydaný v roce 1991 Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 1993 na něj navázal Celostátní přehled povolání, který doplnil a rozšířil informace Jednotného katalogu prací z roku 1991.

1994 - 1996

Rozšíření spolupráce mezi státními institucemi a zaměstnavateli napomohlo ke vzniku velmi obsáhlého a celostátně uplatnitelného katalogu, který byl v roce 1996 vydán pod názvem „Katalog prací podle povolání a stupňů“ (Praha 1996, Reva – Oliva) a nahradil Celostátní přehled povolání (1993). Sloužil jako metodický podklad pro tvorbu mzdových systémů a pro přípravu pracovních smluv i kolektivních smluv na všech úrovních. Obsahoval popis 893 povolání.

1999

V gesci MPSV se začal budovat Integrovaný systém typových pozic (ISTP), který byl založen na koncepci elektronické, průběžně aktualizované verze katalogu (databáze), jehož smyslem bylo nahradit rychle zastarávající katalogy tištěné. Nejvýznamnější součástí ISTP proto byla Kartotéka typových pozic (KTP) obsahující popis 1800 povolání a typových pozic. KTP byla tvořena ve spolupráci s garanty z řad zástupců zaměstnavatelů (každá typová pozice či povolání byly tvořeny pouze jedním garantem).

2004

Byl vydán a posléze i vstoupil v platnost zákon o zaměstnanosti, který MPSV ukládá zabezpečovat tvorbu Národní soustavy povolání v souladu s vývojem trhu práce.

2006

Zákon č. 179/2006 Sb., vymezil obsah Národní soustavy kvalifikací a její vazbu na konkrétní povláni. Stanovil pojmy profesní a úplná profesní kvalifikace, kvalifikační standard a hodnotící standard jako své základní stavební jednotky.

2007 - 2008

Na základě výzvy MPSV byla zahájena realizace veřejné zakázky NSP. Realizátorem veřejné zakázky bylo konsorcium tvořené Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a společností TREXIMA s.r.o. Prostředníkem účasti zaměstnavatelů na tvorbě Národní soustavy povolání se staly skupiny odborníků, reprezentujících jednotlivá odvětví a oblasti trhu práce – Sektorové rady. V rámci této zakázky vznikla Národní soustava povolání, která obsahovala více než 2000 povolání a typových pozic. Z nich bezmála 800 bylo vytvořeno a garantováno Sektorovými radami, dalších cca 950 bylo převzato z ISTP.

2011 - 2012

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí započala realizace veřejné zakázky NSP II, která je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Dodavatelem veřejné zakázky se opět stalo konsorcium Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o.

Hlavní cíle veřejné zakázky NSP
 • posílení role zaměstnavatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů,
 • vytvoření databáze povolání – základního zdroje informací o požadavcích trhu práce,
 • zajištění informovanosti o aktuálních potřebách trhu práce,
 • prosazování potřeb trhu práce do systému vzdělávání,
 • masivní zapojení odborníků z řad sociálních a dalších partnerů do procesů sběru a zpracování informací o kvalifikačních potřebách trhu práce prostřednictvím Sektorových rad,
 • zvýšení mobility a flexibility na trhu práce v rámci ČR i celé EU
Výstupy z VZ NSP II
 • vytvoření a publikování cca 1400 aktuálních jednotek práce
 • ostrý provoz 29 sektorových rad a 1 expertního týmu (340 členů SR)
 • vytváření pracovních skupin a komunikace s dalšími odborníky – 1600 takto zapojovaných osob
 • první nabídky na spolupráci českých sektorových rad nebo jejich členů v rámci obdobného systému v EU
 • uzavření sedmi sektorových dohod (strojírenství, doprava, keramika, potravinářství, fitness, bezpečnostní služby, legislativa v oblasti vyhrazených zařízení)

V průběhu této zakázky vzrostl počet jednotek práce v Národní soustavě povolání nad 2900. Z toho bylo přes 1160 povolání a 1750 typových pozic. Veřejná zakázka Národní soustava povolání II byla ukončena v prosinci 2012.

2014

Dne 31. 4. 2014 vešla v účinnost normativní instrukce MPSV č.5/2014 ve věci Realizace správy a údržby Národní soustavy povolání. Instrukce vymezuje činnosti MPSV jako správce NSP a FDV jako administrátora při realizaci správy a údržby NSP FDV v roli administrátora je v rámci agendy MSPV pověřeno úkony operativní činnosti spojené s aktualizací a tvorbou jednotek práce a informačního systému NSP a CDK. Tvorba a aktualizace NSP a IS NSP zahrnuje:

 • shromažďování podnětů k aktualizaci obsahu NSP,
 • kategorizace požadavků na aktualizaci a tvorbu NSP,
 • přípravu ročního plánu aktualizace a tvorby NSP,
 • předložení čtvrtletních aktualizací,
 • vyřizování požadavků na aktualizaci a tvorbu NSP,
 • ustavování oborových týmů na základě nominací Správce NSP a subjektů působících na trhu práce,
 • zpracování návrhů aktualizace a doplnění metodiky tvorby NSP,
 • správu řízené dokumentace NSP,
 • rozvoj a údržbu informačního systému NSP,
 • návrh inovativních a rozvojových aktivit zaměřených na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality výkonu agendy NSP,
Nahoru

Související projekty

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je státem garantovaný systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Nahoru
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost